โรงเรียนแม่แตง เข้าศึกษาดูงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนสีเขียว

โรงเรียนแม่แตง เข้าศึกษาดูงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนสีเขียว วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 งานสิ่งแวดล้อม โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โดย ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่แตง ได้นำนักเรียนแกนนำสิ่งแวดล้อม ระดับชั้น ม.1-ม.5 จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนสีเขียว

ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม – YMCA เสาหิน เชียงใหม่ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และสนับสนุนให้รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนักเรียนได้เรียนรู้ฐานต่างๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้เพิ่มขึ้น ได้แก่

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมชาติและความสมดุล มหัตภัยโลกร้อน พลังงานคืออะไร การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ขยะมหัศจรรย์ และครัวไทยครัวโลก นอกจากนี้ ยังได้แสดงออกถึงบทบาทและหน้าที่ของพวกเขา ในการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมพลังในการทำงานร่วมกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โรงเรียนแม่แตง เข้าศึกษาดูงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนสีเขียว

Mae Taeng School Study visit Green School Environmental Conservation, February 9, 2021 Environmental Work Mae Taeng School,

Mae Taeng District, Chiang Mai Province by Dr. Sujiporn Artnaseaw, Director of Mae Taeng School Has led 50 students in leading environment in grade m 1- m 5

Visit the Green School Environmental Conservation Project at the Learning Center for Energy and Environmental Conservation – YMCA, Monolithic, Chiang Mai, for students to learn about environmental conservation, waste management.

And maintaining self-sufficiency economy philosophy Nature tourism And support the conservation of local wisdom In which students learn different bases Within the learning center To enhance understanding, including

Sufficiency Economy Philosophy Nature and balance Global warming disaster What is energy Knowing the use of energy, the value of wonderful waste and the Thai kitchen, the world kitchen, also expresses their roles and duties. In protecting the environment of the community Combine the power to work together For sustainable development

สนับสนุนโดย ufa

 

Author: Katherine

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *